DMX 512 मा एउटा XLR आउपुट बाट 32 वटा सम्म मात्र Link गर्न सकिन्छ । त्यो भन्दा बढी गरेमा signal loss हुने, control नहुने इत्यादी हुन सक्छ । त्यसमा पनी cable को quality 100% copper छ भने मात्र 32 वटा Link गर्न हुन्छ नत्र भने बिभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ ।

DMX 512 मा एउटा XLR आउपुट बाट 32 वटा सम्म मात्र Link गर्न सकिन्छ । त्यो भन्दा बढी गरेमा signal loss हुने, control नहुने इत्यादी हुन सक्छ । त्यसमा पनी cable को quality राम्राे छ भने मात्र 32 वटा Link गर्न हुन्छ नत्र भने बिभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ ।

Let's Work Together

Contact us today for any of your project needs, or for any other general enquiries drop us a line. We’d love to hear from you.